Hjemmeside

Hver forening har egen URL/nettside der foreningens styre kan publisere den informasjonen man ønsker. Siden kan utformes som en ren nyhetsside, eller som en blanding av fast og dynamisk innhold. Dynamisk innhold publiseres direkte i systemet i funksjoner som bare er tilgjengelig for styret.

Båtplasser m/leietaker, depositum, leie

Systemet inneholder et register over båtplasser med informasjon om størrelse, plassering, eventuelle strømuttak / annet utstyr som er tilgjengelig, hvem som leier plassen, dugnadsregnskap, depositum pr plass, årlig leie, leiekontrakt (også signert PDF). Strømforbruk kan leses av og registreres. Leie/depositum/strømforbruk/dugnadsinnsats registreres bare ett sted, og er fullt integrert med fakturering og regnskapsfunksjonene.

Medlemsregister

Styret vedlikeholder et medlemsregister i MarinSys. Dette registeret inneholder både de som er fullverdige medlemmer og de som eventuelt står på venteliste. Dugnadsinnsats, deltagelse / rolle og tilgang til systemet vedlikeholdes også her.

I MarinSys er det fokus på å dele informasjon og å etterleve GDPR reglene. Det betyr at hvert medlem har tilgang til systemet, og at den enkelte da til enhver tid kan se hvilken informasjon som er registrert om en selv. Medlemmene kan også vedlikeholde sin egen kontaktinformasjon som navn, adresse, ePost, telefonnummer, ol. I tillegg har en som medlem innsyn i registrerte avtaler, egen dugnadsinnsats, fakturaer med status, meldinger, osv.

Fakturering

Spesifisert medlemsfaktura på PDF som sendes ut i ePost og bokføres direkte i regnskapet. Fakturaen kan genereres på basis av medlemsregister (kontingent/venteliste), båtplassleie (leie, havneavgift), avregning av strømforbruk, dugnadsinnsats, etc.

Regnskap

Regnskapet er en en integrert del av MarinSys og inneholder komplett regnskap med historikk og mulighet til å laste opp bilag slik at permer/arkiv blir overflødig. Medlemsfakturaer bokføres direkte i regnskapet, og utestående fordringer kan enkelt følges opp og strykes etter hvert som de innbetales. Utestående fordringer vises også på melemmets egen side, og med en markering i medlemslisten. Kontostruktur kan defineres fritt etter foreningsbehov ihht. norsk regnskapsstandard.

Regnskapsår kan defineres slik det best passer for foreningen, og må ikke følge kalenderåret.
Grafisk fremstilling av inntekts og kostnadsutvikling hjelper med å se langsiktig utvikling over flere år.

Det er egen tilgangsfunksjon for revisor, slik at denne kan revidere regnskapene uten overlevering av permer med kontoutskrifter og andre bilag.

Dokumentarkiv

MarinSys inneholder et komplett arkiv med egendefinert mappestruktur. Dette gir et trygt og langsiktig lagringssted for referater, notater, avtaler, og annen dokumentasjon som har en tendens til å bli borte gjennom årenes løp.
Mappene kan publiseres i systemmenyen slik at de blir tilgjengelige for styret, medlemmer eller alle, eller de kan bare bli liggende som en del av foreningens lagsiktige arkiv.

Kommunikasjon

Effektiv kommunikasjon er et nøkkel element for å få en tidseffektiv drift. Fra medlemsregisteret kan styret sende meldinger til enkeltmedlemmer eller til alle medlemmer via ePost eller SMS. Meldingene lagres i en log for dokumentasjon. Avsender av ePost kan defineres som foreningens adresse, der svar automatisk videresendes til styrets medlemmer.

Priser
Årsabonnement

Systempakke: 5000 kr
SMS tjeneste: 1250 kr + 86 øre pr melding
Alle priser er inkludert mva.